Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przed wysłaniem wiadomości proszę zapoznać się z poniższą Klauzulą informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dale “RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TERM-OS Magdalena Stemporowska z siedzibą przy ul. Armii Poznań 93A, 62-030 Luboń, dalej określona Administratorem.
 2. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu świadczenia usług, wykonania obowiązków bądź innych realizacji umów.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Magdaleną Stemporowską,
  • art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 4. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom lub firmom trzecim, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi.
 5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy łączącej strony umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania. Dla realizacji tych celów udostępniliśmy dla Państwa specjalny adres e-mail administrator@term-os.pl.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

TERM-OS Magdalena Stemporowska
62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 93A
NIP: 9720031105

Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top